Archiwum kategorii: woj. podkarpackie

Zostań swoim szefem

Cel: rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wspieranie samozatrudnienia przez doprowadzenie do powstania min. 60 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia do 31.10.2019r.

Grupa docelowa: 70 osób powyżej 29 roku życia,planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,tj.osób bezrobotnych i biernych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku od 50 roku życia (14 osób), długotrwale bezrobotne (14 osób), Kobiety (38 Kobiet), osoby z niepełnsoprawnościami (min.5 osób) zamieszkujących w rozumieniu K.C w pow. niżańskim, kolbuszowskim, strzyżowskim, jasielskim lub leżajskim, nie posiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Zadania: kompleksowe wsparcie w postaci: -szkoleń przed założeniem działalności gospodarczej dla 70 Uczestników/-czek w liczbie 32h/osobę; -indywidualnego doradztwa przed założeniem działalności gospodarczej dla 70 Uczestników/-czek w liczbie 6h/osobę -bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej dla min. 60 osób w wysokości max. 24 500,00 zł; -finansowe wsparcie pomostowe na okres 6 do max.12 m-cy prowadzenia firmy dla min. 60 osób w wysokości do 1 850,00 zł/mc; -doradcze wsparcie pomostowe na do max.12 m-cy prowadzenia firmy dla min.60 osób w licznie 5h/osobę. Projekt przewiduje także zwrot kosztów dojazdu. Realizacja Pr.przyczyni się do wzrostu liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw na ternach powiatów: niżańskiego,kolbuszowskiego,strzyżowskiego, jasielskiego, leżajskiego poprzez powstanie 60 nowych firm oraz utworzenia nowych miejsc pracy.

Wartość projektu: 3 393 420,00 zł

Okres realizacji: od 01.11.2017 r. do 31.08.2019 r

Realizator: ISS PROJEKT SP. Z O.O.

Kontakt:

ul. Słowackiego 24 pok. 61
35-060 Rzeszów
tel.: 797 828 425
e-mail: biuro@issprojekt.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Postaw na samozatrudnienie!

Cel: rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wspieranie samozatrudnienia przez doprowadzenie do powstania min. 60 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia do 31.10.2019r.

Grupa docelowa: 70 osób powyżej 29 roku życia,planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,tj.osób bezrobotnych i biernych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku od 50 roku życia (14 osób), długotrwale bezrobotne (14 osób), Kobiety (38 Kobiet), osoby z niepełnsoprawnościami (min.5 osób) zamieszkujących w rozumieniu K.C w pow. niżańskim, kolbuszowskim, strzyżowskim, jasielskim lub leżajskim, nie posiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Zadania: kompleksowe wsparcie w postaci: -szkoleń przed założeniem działalności gospodarczej dla 70 Uczestników/-czek w liczbie 32h/osobę; -indywidualnego doradztwa przed założeniem działalności gospodarczej dla 70 Uczestników/-czek w liczbie 6h/osobę -bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej dla min. 60 osób w wysokości max. 24 500,00 zł; -finansowe wsparcie pomostowe na okres 6 do max.12 m-cy prowadzenia firmy dla min. 60 osób w wysokości do 1 850,00 zł/mc; -doradcze wsparcie pomostowe na do max.12 m-cy prowadzenia firmy dla min.60 osób w licznie 5h/osobę. Projekt przewiduje także zwrot kosztów dojazdu. Realizacja Pr.przyczyni się do wzrostu liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw na ternach powiatów: niżańskiego,kolbuszowskiego,strzyżowskiego, jasielskiego, leżajskiego poprzez powstanie 60 nowych firm oraz utworzenia nowych miejsc pracy.

 

Wartość projektu: 3  447 700,00zł

Okres realizacji: od 01.01.2018 r. do 31.010.2019 r

Realizator: ISS PROJEKT SP. Z O.O.

Kontakt:

ul. Słowackiego 24 pok. 61
35-060 Rzeszów
tel.: 797 828 425
e-mail: biuro@issprojekt.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

72 nowe firmy

 

CEL: Utworzenie do 30.IV.2019r. w powiatach: niżańskim, kolbuszowskim, leżajskim i przeworskim 72 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw, w wyniku objęcia wsparciem 84 osób bez pracy (bezrobotnych/biernych zawodowo, w tym 50 kobiet) będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. w wieku od 50 roku życia, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, kobiety.

GŁÓWNE REZULTATY: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 72; Liczba uczestników projektu, którzy nabyli lub podnieśli kompetencje w zakr. rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej w efekcie udziału w szkoleniach przed złożeniem wniosku o dotację-84; Liczba dotacjobiorców prowadzących działalność gospodarczą przez minimum 12 m-cy od dnia rozp. dział. gosp.-72

GRUPY DOCELOWE: 84 os. (w tym 50 kobiet, 34 mężczyzn) bezrobotne/bierne zawod. zamierzające rozpocząć IDG, powyżej 29 r.ż, mieszkające zgodnie z k.c. w PNI, PKO,PLE lub PPR, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku od 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety. Minimum 17(20,24% GD) z ww. osób stanowić będą B i BZ rodzice/ opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia. Minimum 17 (20,24% GD) stanowić będą rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywid. gospod. rolne do 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa zgodnie z grupą docelową określoną w SZOOP RPO WP 2014-2020.

GŁÓWNE ZADANIA: Ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej – 120 kandydatów, Szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 84 uczestników projektu, Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla min. 72 uczestniczek/uczestników projektu, Wsparcie pomostowe – finansowe dla 72 uczestniczek/uczestników projektu, Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze dla 72 uczestniczek/uczestników projektu

Wartość projektu: 3 797 212,6zł

Okres realizacji: od 01.11.2017 r. do 30.04.2019 r

Realizator: STALOWOWOLSKA STREFA GOSPODARCZA SP. Z O.O.

Kontakt:

Tel: +48 15 814-91-90
E-mail: biuro@ststrefa.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet

Cel: wypromowanie postaw przedsiębiorczych i stymulowanie powstania 100 nowych przedsiębiorstw poprzez aktywizację zawodową 120 kobiet (dalej: K) w wieku powyżej 29 roku życia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe w rozum. Kodeksu Cywilnego na obszarze jednego z następujących powiatów, gdzie będzie realizow. proj.: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski (Kryterium dostępu).

Grupa docelowa:120 Uczestniczek Projektu (dalej UP) weźmie udział w programie szkoleń i doradztwa przez założeniem działalności gospodarczej. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma 100 UP, których biznesplany zostaną ocenione najwyżej. Tych 100 Uczestniczek Projektu utworzy własne firmy/ stworzy miejsca pracy dla siebie (min. 80% UP będzie miało możliwość otrzymania dotacji inwest; w sumie udzielonych będzie 100 dotacji – Kryteria dostępu), którym udzielone będzie wsparcie pomostowe-finansowe (na pokrycie bieżących opłat admin. związ. z prow. działalności przez okres 12mies) i specjalistyczne doradztwo związane prowadzoną działalnością przez UP, jako pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finans. wspomagająca rozwój prowadzonej przez UP dział. gosp., w celu zwiększenia przeżywalności utworzonych firm i ugruntowania ich pozycji rynkowej.

Zadania:

1.Program szkoleń przygotowujących do rozpoczęcia dział. gospodarczej

2.Program doradczy przygotowujący do rozpoczęcia dział. gospod. – doradztwo podst.

3.Wsparcie finansowe – dotacje na rozpoczęcie dział. gospod.

4.Wsparcie pomostowe

Wartość projektu: 4 417 635,3 zł

Okres realizacji: od 01.12.2017 r. do 30.06.2019 r

Realizator: INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ADMINISTRACJI RAFAŁ KATA

Kontakt:

Adres: Jacka Malczewskiego 7, 35-001 Rzeszów
Telefon: +48 533 130 400

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Moja firma – moja praca

Cel: pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu strzyżowskiego, jasielskiego i brzozowskiego przez wspieranie samozatrudnienia wśród 80 osób bezrobotnych – długotrwale bezrobotnych, kobiety, osoby w wieku od 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami.

W wyniku realizacji projektu 70 z 80 uczestników/czek założy działalność gospodarczą i otrzyma wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej. 70 osób uzyska wsparcie pomostowe finansowe przyznane przez okres do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.

Realizacja projektu rozpocznie się od działań rekrutacyjnych i oceny wstępnych zarysów działalności zapisanych w formularzu rekrutacyjnym. Kolejnym etapem będzie realizacja bloku szkoleniowo-doradczego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Będzie się on składał z doradztwa grupowego oraz indywidualnego – łącznie 12 godz./osobę. Całość uzupełni blok szkoleniowy – 35 godz./osobę z zakresu prawa, marketingu oraz sporządzania biznes planów. Kolejnym zadaniem będzie przygotowanie wniosków o wsparcie wraz z biznes planami oraz praca Komisji Oceny Wniosków. Efektem prac KOW będzie utworzona lista rankingowa Wniosków. Uczestnicy po podpisaniu umów o wsparcie na rozwój działalności oraz umów na wsparcie pomostowe będą realizować i rozliczać otrzymaną bezzwrotną pomoc. Przez cały okres 12 miesięcy od założenia działalności gospodarczej uczestnicy mogą korzystać z doradztwa indywidualnego po zał. dział. gosp.

Wartość projektu:4 117 945,25 zł

Okres realizacji: od 01.01.2018 r. do 30.09.2019 r

Realizator: STRZYŻOWSKIE FORUM GOSPODARCZE W STRZYŻOWIE

Kontakt:

ul. Daszyńskiego 3, 38-100 Strzyżów
tel./fax (017) 2762400
e-mail: cwpstrzyzow@op.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy