Archiwum kategorii: woj. lubelskie

Aktywność popłaca

Cel:  wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 80 (56K, 24 M)klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej do września 2020r.

Grupa docelowa: klienci MOPS w Krasnymstawie- ­osoby bezrobotne oraz osoby pozostające bez zatrudnienia. Projekt zakłada realizację 3 narzędzi programów dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych tj.Program Aktywizacja i Integracja dla 30 osób bezrobotnych, zgodnie z art. 62 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w formie inst.aktywizacji zawodowej (prace społecznie użytecznych) oraz społecznej(grupowe, indywidualne poradnictwo specjalistyczne, warsztaty i grupy wsparcia)Program Aktywności Lokalnej dla 30 osób pozostających bez zatrudnienia i wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem z uwagi na występowanie specyficznych problemów (samotne rodzicielstwo, przemoc w rodzinie, długotrwała lub ciężka choroba) w formie inst.aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz działań o charakterze środowiskowymIndywidualny program zatrudnienia CIS dla 20 osób pozostających poza rynkiem pracy o słabych lub niedostosowanych kwalifikacjach zawodowych zgodnie z art. 13.ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Wdrażanie powyższych narzędzi realizowane będzie w edycjach: PAI 3 edycje po 10 uczestników, PAL 3 edycje po 10 uczest., Indywidualny program zatrudnienia CIS 2 edycje po 10 uczest. Poza ww.formami uczestnicy zostaną objęci: 0 wsparciem finansowym (zasiłki) 0 usługami społecznymi (zapewnienie opieki nad osobami zależnymi) 0 pracą socjalną

Głównymi rezultatami projektu będzie wdrożenie 3 narzędzi, osiągnięcie efektywności społeczno­zatrudnieniowej oraz zwiększenie potencjału osobowościowego uczestników, ich motywacji i wiary oraz poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie

Wartość projektu : 1 440 285,80 zł

Okres realizacji: 01.11.2017 – 09.30.2020

Realizator: MIASTO KRASNYSTAW/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNYMSTAWIE

Kontakt:

ul. Piłsudskiego 9
22-300 Krasnystaw

tel./fax (082) 576-23-24,
tel. (082) 576-22-81

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim

Cel: poprawa konkurencyjności co najmniej 1334 przedsiębiorstw sektora MŚP w podregionie lubelskim poprzez objęcie co najmniej 3130 ich pracowników usługami rozwojowymi oraz przystosowanie pracodawców i pracowników do koniecznych zmian zachodzących w gospodarce. Cel zostanie osiągnięty do 30.06.2019 r. Wsparcie w projekcie jest realizowane w oparciu o podejście popytowe. Oznacza to zastosowanie mechanizmu dystrybucji środków ukierunkowanego na możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych przez przedsiębiorcę odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe. W związku z tym, to przedsiębiorca decyduje, jakiego wsparcia potrzebuje i sam dokonujea wyboru najlepszej według niego usługi rozwojowej.

W celu realizacji tego podejścia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowała i wdrożyła Bazę Usług Rozwojowych, za pośrednictwem której przedsiębiorcy mogą dokonywać między innymi wyboru usługi rozwojowej. Wszystkie usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw z województwa lubelskiego finansowane ze środków europejskich muszą być realizowane za jej pośrednictwem.

Przedsiębiorca ponosi koszty za usługę rozwojową ze środków własnych, a następnie Operator refunduje mu część kosztów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej. Projekt przewiduje wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionu lubelskiego, tj. m. Lublin, powiatu lubelskiego, lubartowskiego, świdnickiego i łęczyńskiego. Preferowani są przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER; przedsiębiorcy zgłaszający swoich pracowników w wieku 50+  bądź pracowników o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie); przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego w kontekście realizacji celów strategicznych województwa; przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu i przedsiębiorcy zgłaszający do objęcia wsparciem kobiety

Wartość projektu: 16 498 856,00 zł

Okres realizacji: od 01.10.2017 do 30.06.2019 r.

Realizator: LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY S.A.
Kontakt:
TELEFON
(+48) 815346100
FAKS
(+48) 815318548
EMAIL
biuro@lpnt.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Fryzjer – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny

Projekt „Fryzjer – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla mieszkańców Lubelszczyzny realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa XII – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Grupa docelowa: 100 osób dorosłych

 • aktualni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych (dowolnej specjalności), albo
 • aktualni słuchacze kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, albo
 • uprawnieni do przystąpienia do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji kucharz;
 • zamieszkujących (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) na terenie woj. lubelskiego

Zakres wsparcia:

 • kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie FRYZJER: kwalifikacja A.19 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich – dla 100 osób. Kurs obejmuje 685 godz. dydaktycznych w tym 285 godz. zajęć teoretycznych oraz 400 godz. zajęć praktycznych
 • egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE)

Wartość projektu:

Okres realizacji: 1.09.2017–31.07.2020 r.

Realizator: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Kontakt:

Lublin tel. 81 442 08 09, faks 81 534 57 26

Zamość tel. 84 638 70 00, faks 84 638 70 08

Biała Podlaska tel. 83 342 25 78, faks 83 342 25 28

e-maile:

 • Lublinszkolenia.lublin@kursor.edu.pl
 • Zamośćszkolenia.zamosc@kursor.edu.pl
 • Biała Podlaskaszkolenia.bialapodlaska@kursor.edu.pl

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny

Projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla mieszkańców Lubelszczyzny” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa XII – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

Grupa docelowa: 100 osób dorosłych

 • aktualni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych (dowolnej specjalności), albo
 • aktualni słuchacze kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, albo
 • uprawnieni do przystąpienia do egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji kucharz;
 • zamieszkujących (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) na terenie woj. lubelskiego

Zakres wsparcia:

 • kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie KUCHARZ: kwalifikacja K1 – sporządzanie potraw i napojów [T6] dla 100 osób. Kurs obejmuje 650 godz. dydaktycznych, w tym 264 godz. zajęć teoretycznych oraz 386 godz. zajęć praktycznych
 • egzamin przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE)

Wartość projektu:

Okres realizacji: 1.09.2017–31.07.2020 r.

Realizator: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Kontakt:

Lublin tel. 81 442 08 09, faks 81 534 57 26

Zamość tel. 84 638 70 00, faks 84 638 70 08

Biała Podlaska tel. 83 342 25 78, faks 83 342 25 28

e-maile:

 • Lublinszkolenia.lublin@kursor.edu.pl
 • Zamośćszkolenia.zamosc@kursor.edu.pl
 • Biała Podlaskaszkolenia.bialapodlaska@kursor.edu.pl

Strona projektu: przejdź

Pasaż finansowy

Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych

Projekt „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grupa docelowa:

 • osoby mające ukończone 18 lat,
 • ratownicy medyczni,
 • osoby zatrudnione w publicznym systemie ochrony zdrowia (w podmiocie leczniczym, posiadającym kontrakt z OW NFZ), wchodzące w skład lub kandydujące do Europejskiego Korpusu Medycznego (EMC).

W szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
 • osoby w trudnej sytuacji finansowej.

Zakres wsparcia:

Szkolenie z zakresu „MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH W ZAGROŻENIACH ŚRODOWISKOWO-TERENOWYCH” składające się z 4 bloków tematycznych:

 • Postępowanie w zdarzeniach masowych lub katastrofach z dużą ilością osób poszkodowanych – 4 godziny zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Procedury medyczne stosowane przez personel medyczny w stanie zagrożenia życia u osób dorosłych – 8 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Procedury medyczne stosowane przez medyków w stanie zagrożenia życia u pacjentów pediatrycznych – 8 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych,
 • Farmakoterapia stosowana w medycznych czynnościach ratunkowych – 6 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych.

WARSZTAT TERENOWY W SYMULOWANEJ KATASTROFIE – dla min. 96 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów z egzaminów podczas szkoleń. Warsztat przewidziane na 34 godziny w formie skoszarowanej.

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.10.2018

Realizator: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach w partnerstwie z JMM Mariusz Lewandowski

Kontakt:

ul. Powstańców 52/54,  40-024 Katowice

I piętro, pokój nr 125

Telefon: 32 609 31 57

Telefon: 32 442 00 64

Telefon: 793 335 900

E-mail: dyspozytorzy@jmm.net.pl

Strona projektu: przejdź