Archiwa tagu: wykluczeni

ZaczynaMy OdNowa

Cel: aktywizacja społeczna i zawodowa 50 w tym 26 K i 24 M mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od 01 X 2017 do 31 VII 2019.

Zaplanowane działania będą miały charakter kompleksowy. Wsparcie będzie miało charakter indywidualny i grupowe. Zaplanowane działania umożliwią aktywne włączenie społeczne, w tym także powrót na rynek pracy osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, tj. os. zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia, w tym także korzystających z PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Grupa docelowa: Preferowane do wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.27% uczestników stanowić będą osby z terenów objętych rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Zadania: Nr 1 Diagnoza potrzeb–KIS „Aktywni” Nr 2 Program PAI-KIS „Aktywni” w porozumieniu z PUP w Tomaszowie Lub. Nr 3 Pomoc środowiskowa- Lider projektu Nr 4 Trening kompetencji zawodowych oraz warsztaty terapeutyczne -KIS „Aktywni” Nr 5 Coaching- Partner projektu Nr 6 Aktywizacja zawodowa szkolenia- Partner projektu  Nr 7 Aktywizacja zawodowa staże- Partner Projektu Rezultatami projektu będzie: podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 11 osób, uaktywnienie społeczno-zawodowe – minimum 28 osób.

 

Wartość projektu : 663 935,00 zł

Okres realizacji: 01.10.2017 – 07.31.2019

Realizator: MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Kontakt:

ul. Papieża Jana Pawła II 12

22 – 600 Tomaszów Lubelski

tel./fax 084 665 97 94

tel. kom. 782 432 019

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Niepokonani 2

Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 60 klientów GOPS w Krzywdzie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno–zawodowej do końca X 2019 r.

Grupa docelowa: osoby wykluczone, w tym dotknięte ubóstwem lub osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, klienci GOPS w Krzywdzie.

Projekt zakłada realizację 2 narzędzi wsparcia uczestników projektu: 1. Program Aktywizacja i Integracja dla 20 osób bezrobotnych (w 2 edycjach po 10 osób), zgodnie z art. 62 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w formie instrumentów aktywizacji zawodowej (prace społecznie użytecznych) oraz społecznej (grupowe, indywidualne poradnictwo specjalistyczne, warsztaty i grupy wsparcia). 2. Aktywizacja i integracja społeczno­zawodowa pozostałych klientów ośrodka pomocy społecznej dla 40 osób (w 2 edycjach po 20 osób), które zostaną objęte wsparciem w postaci instrumentów aktywizacji społecznej (treningi, warsztaty kompetencji społecznych), edukacyjnej (szkolenia) i zawodowej (staże zawodowe). Ze wszystkimi uczestnikami projektu zostaną zawarte kontakty socjalne. Ponadto uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem finansowym (zasiłki) oraz pracą socjalną. Dzięki projektowi 60 osób (42 kobiety i 18 mężczyzn) z Gminy Krzywda będzie miało szansę na zmianę swojego statusu na rynku pracy. Pożądana zmiana zostanie potwierdzona w poprzez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu i produktu projektu.

Projekt przyczyni się wykorzystania nowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji, a także do podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań GOPS na rzecz włączenia społecznego. Ponadto realizacja projektu oparta będzie na wzajemnej współpracy Ośrodka z PUP w Łukowie

Wartość projektu : 1 328 055,60 zł

Okres realizacji: 01.11.2017 – 10.31.2019

Realizator: GMINA KRZYWDA/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWDZIE

Kontakt:

ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda

nr telefonu 25 7551289

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Aktywność popłaca

Cel:  wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 80 (56K, 24 M)klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej do września 2020r.

Grupa docelowa: klienci MOPS w Krasnymstawie- ­osoby bezrobotne oraz osoby pozostające bez zatrudnienia. Projekt zakłada realizację 3 narzędzi programów dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych tj.Program Aktywizacja i Integracja dla 30 osób bezrobotnych, zgodnie z art. 62 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w formie inst.aktywizacji zawodowej (prace społecznie użytecznych) oraz społecznej(grupowe, indywidualne poradnictwo specjalistyczne, warsztaty i grupy wsparcia)Program Aktywności Lokalnej dla 30 osób pozostających bez zatrudnienia i wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem z uwagi na występowanie specyficznych problemów (samotne rodzicielstwo, przemoc w rodzinie, długotrwała lub ciężka choroba) w formie inst.aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz działań o charakterze środowiskowymIndywidualny program zatrudnienia CIS dla 20 osób pozostających poza rynkiem pracy o słabych lub niedostosowanych kwalifikacjach zawodowych zgodnie z art. 13.ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Wdrażanie powyższych narzędzi realizowane będzie w edycjach: PAI 3 edycje po 10 uczestników, PAL 3 edycje po 10 uczest., Indywidualny program zatrudnienia CIS 2 edycje po 10 uczest. Poza ww.formami uczestnicy zostaną objęci: 0 wsparciem finansowym (zasiłki) 0 usługami społecznymi (zapewnienie opieki nad osobami zależnymi) 0 pracą socjalną

Głównymi rezultatami projektu będzie wdrożenie 3 narzędzi, osiągnięcie efektywności społeczno­zatrudnieniowej oraz zwiększenie potencjału osobowościowego uczestników, ich motywacji i wiary oraz poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie

Wartość projektu : 1 440 285,80 zł

Okres realizacji: 01.11.2017 – 09.30.2020

Realizator: MIASTO KRASNYSTAW/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNYMSTAWIE

Kontakt:

ul. Piłsudskiego 9
22-300 Krasnystaw

tel./fax (082) 576-23-24,
tel. (082) 576-22-81

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Włączeni do aktywności

Cel główny: Aktywizacja społeczna i zawodowa 30 osób (w tym 20K i 10M) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym niepełnosprawnych z terenu gminy Tomaszów Lubelski poprzez realizację kompleksowych działań aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej klientów ośrodka pomocy społecznej w okresie 18 m-cy do 28.02.2019 r.

Główne rezultaty: WSKAŹNIKI PRODUKTU – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie- 30 osób –Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w Programie- 4 os.WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-14 osób – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu- 12 osób – Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek.)-5 osób.

Grupa docelowa: osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem)lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 30 os. (20K i 10M) z terenu woj. lubelskiego-zamieszkujące Gminę Tomaszów Lubelski w wieku aktywności zawodowej.Co najmniej 50% uczestników projektu (15 osób) korzysta z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zadania realizowane w ramach projektu to: Praca socjalna w ramach której zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb, Aktywna integracja, Zasiłki i pomoc w naturze.

Działania w ramach projektu będą adekwatne do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grupy docelowej m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania dla każdego z uczestników projektu. Każdy z uczestników zostanie objęty kontraktem socjalnym.

Wartość projektu : 461 144,63 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 02.28.2019

Realizator: GMINA TOMASZÓW LUBELSKI/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Kontakt:

tel. 84 664 29 31 lub

e-mail:  gopstomlub@post.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

ZAWODOWY GPS w drodze do lepszego jutra 2.0

Cel główny projektu: Zwiększenie poziomu integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 100 osób niepełnosparwnych (55K/45M) z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (osób niepełnosprawnych) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej (do IX.2020)

Grupa docelowa: osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności: d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) (100 osób) (55K/45M) Mierzalny efektem będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie min.22% tj.min.22 osoby podejmą zatrudnienie.

Działania: Zadanie 1. Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania, mentoring i coaching Zadanie 2. Usługa aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący specjalistyczne certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe Zadanie 3. Usługa aktywnej integracji o charakterze zawodowym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący pośrednictwo zawodowe i staże Zadanie 4. Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym: PROGRAM REINTERGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ obejmujący Program terapeutyczny lub wsparcie psychologiczne

Wartość projektu: 4 242 051,00 zł

Okres realizacji: od 1.10.2017 do 30.09.2020

Realizator: WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
Kontakt:

Tel. (81) 749 32 20

e-mail: malgorzata.artymiak@wsei.lublin.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy