Archiwa tagu: podkarpackie

CZAS AKTYWNYCH ZMIAN!

CEL PROJEKTU: Poprawa zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 150 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (80K i 70M) zamieszkałych na terenie powiatu dębickiego poprzez nabycie kompetencji społecznych (min.130 osób) i kwalifikacji zawodowych (min. 46 osób)

GŁÓWNE REZULTATY: wzrost liczby osób które: – pracują po zakończeniu udziału w proj. – uzyskały kwalifikacje po ukończeniu szkoleń zawodowych, – zwiększyły swoje szanse na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy.

GRUPA DOCELOWA: 150 (80K i 70M) osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym 20 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie powiatu dębickiego. Status gr. docelowej na rynku pracy to osoby: – bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne): 60 osób – bierne zawodowo: 70 osób – poszukujące pracy: 20 osób

GŁÓWNE ZADANIA: – indywidualna diagnoza potrzeb 150 UP( 80K i 70M); – udzielenie wsparcia 150 UP (80K i 70M) w postaci usług aktywnej integracji o charakterze społecznym: Trening kompetencji społecznych dla 150 UP (80K i 70M) Warsztaty poszukiwania pracy dla 150 UP (80K i 70M) Grupy wsparcia dla 150 UP (80K i 70M) – udzielenie wsparcia w postaci usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym (osoby zakwalifikowane do I i II profilu bezrobotnych nie będą objęte aktywizacją zawodową w ramach projektu): Organizacja kursów zawodowych – średnio 85 h w tym catering, materiały szkoleniowe i egzamin dla 48 UP Organizacja staży zawodowych dla 57 UP i wypłata stypendium stażowego Projekt realizowany w okresie od 01.05.2017r. do 31.12.2018r. Obszar realizacji projektu: powiat dębicki.

Wartość projektu : 1 944 829,44 zł

Okres realizacji: 01.11.2017 – 30.06.2019

Realizator: GALICYJSKI PAKT SAMORZĄDOWY „KOMPAS”

Kontakt:

ul. Dembowskiego 15/2 32-020 Wieliczka,
E-mail stowarzyszenie.kompas@gmail.com
tel 12 291 30 43

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Szansa na sukces

Cel główny: zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 ON (48 K i 32 M) biernych zawodowo lub bezrobotnych (osoby będące klientami PUP,ale nie podlegające profilowaniu przez PUP lub zakwalifikowane do III profilu pomocy lub niezarejestrowane w PUP),będące (w rozum.KC.) mieszkańcami woj. podkarpackiego (WP) w wieku aktywności zawodowo, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,zagrożone ubóstwem lub wyklucz społecznym.

Zadania: kompleksowy i zindywidualizowany program aktywizacji zawodowej obejmujący (zadania): – identyfikację potrzeb uczestników projektu oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla 80 ON, – poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe oraz pośrednictwo pracy, w tym ramach KAZ dla 80 ON, – szkolenia zawodowe wg potrzeb dla 80 ON, – 6 m-ne staże zawodowe dla 80 ON.

Rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 40 ON (24K i 16M) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu 45 ON (27K i 18M) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 16 ON(10K i76M) Ponadto projekt przyczyni się do zwiększenia zaangażowanie UP do kształcenia ustawicznego.

 

Wartość projektu : 1 967 328,62 zł

Okres realizacji: 01.08.2017 – 30.04.2019

Realizator: RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W RZESZOWIE

Kontakt:

35-084 Rzeszów, ul. Poznańska 2C
tel.: 17 850 42 98, 17 773 68 43
e-mail: mklimczak@rarr.rzeszow.pl; aflorek@rarr.rzeszow.pl; ekogutek@rarr.rzeszow.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej – II edycja

Cel główny: aktywna integracja, w tym zwiększenie szans na usamodzielnienie i poprawa zdolności do zatrudnienia 24 os (17 K i 7 M), o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dn. 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie gminy Strzyżów poprzez reintegrację zawodową i społeczną prowadzoną w CIS w Strzyżowie do 30.06.2019.

Grupa docelowa: osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze wzgl. na swoją syt. życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podst. potrzeb życiowych i znajdują się w syt. powod. ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestn. w życiu zawod., społ. i rodzinnym.

Cel zostanie osiągnięty poprzez kontynuację pracy CIS w Strzyżowie oraz prowadzenie w nim reintegracji społ. i zaw. 24 UP. W ramach 3 działających w CIS warsztatów zajęciowych, tj. porządkowego i pielęgnacji terenów zielonych; gastronomicznego oraz opieki nad os starszymi i niesamodzielnymi – CIS będzie mógł prowadzić dział. wytwórczą, handlową lub usługową.

UP zostaną objęci reintegracją społ. –zawod. w ramach której skorzystają z profesjonalnego poradnictwa, szkoleń i warsztatów, działań integracyjnych.

Planowane rezultaty: – po opuszczeniu programu: 56% UP będzie poszukiwać pracy; 22% UP uzyska zatrudnienie, u 56% UP nastąpi wzrost aktywności społeczno-zawodowej, poprawa zdolności do zatrudnienia nastąpi u 24 osób.

Wartość projektu : 1 102 713,62 zł

Okres realizacji: 01.08.2017 – 30.06.2019

Realizator: GMINA STRZYŻÓW

Kontakt:

ul. Przecławczyka 5

38-100 Strzyżów

Tel. + 48 /17/ 2761 354

+ 48 /17/ 2761 171

+ 48 /17/ 2761 750

Fax. + 48 /17/ 2763 219 

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Szansa tkwi w ICT!

Cel główny: zwiększenie aktywności edukacyjnej oraz wzrost kwalifikacji/kompetencji w zakresie TIK (potwierdzonych uzyskanym przez min. 70% UP certyfikatem zewnętrznym) 200 osób (120K i 80M) w wieku 25 lat i więcej z terenu woj. podkarpackiego (w rozum. przep. KC), będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji

Rezultaty: 1. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 105; 2. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 35; 3. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 140.

GRUPA DOCELOWA: Grupę Docelową (GD) projektu „Szansa tkwi w ICT!” stanowi 200 osób (120 K, 80 M) w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku 50 lat i więcej, z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji komputerowych. Projekt jest skierowany do GD pochodzących z obszaru woj.podkarpackiego-tj.które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze WP w rozumieniu KC. Struktura GD: os. o niskich kwalifikacjach-75%GD Kobiety-60%GD os.w wieku 50 lat i więcej-25%GD os. z niepełnosprawnościami-20%GD. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z wykształceniem do ISCED 1 i/lub ISCED 2 ze względu na największą lukę kompetencyjną.

GŁÓWNE ZADANIA: organizacja wsparcia w postaci 120-godz. szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe 200 UP we wszystkich 5 obszarach i obejmujących 21 kompetencji na poziomie A zgodnie ze standardem DIGCOMP, które zakończą się programem formalnej oceny i certyfikacji. Struktura GD: os. o niskich kwalifikacjach

Wartość projektu : 639 500,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.11.2018

Realizator: SZKOLENIA I EDUKACJA SP. Z O.O. SP.K.

Kontakt:

Henryka Pobożnego 14
35-617 Rzeszów
512 026 506
www.szansawict.szkoleniawkk.pl

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Podkarpacka cyfrowa wieś

Cel główny: nabycie przez 153 osoby (90 K/63 M) spośród 170 UP (100 K/70 M) powyżej 25. roku życia o niskich kwalifikacjach z obszarów wiejskich woj. podkarpackiego, kwalifikacji w zakresie podstaw obsługi komputera zgodnie ze standardem ECDL w okresie do 30.09.2018 r.

Grupa docelowa: Projekt adresowany jest do osób powyżej 25 roku życia pracujących, uczących się lub mieszkających na terenach wiejskich woj. podkarpackiego zgodnie z klasyfikacją Degurba 3. Projekt zakłada wyłącznie realizację szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem wymagań określonym w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Zadania: 17 edycji szkoleń z 5 modułów ECDL (B1 Podstawy pracy z komputerem, B2 Podstawy pracy w sieci, B3 Przetwarzanie tekstów, S3 IT Security, S9 Rozwiązywanie problemów) na poziomie podstawowym, najbardziej adekwatnym do potrzeb osób o niskich kwalifikacjach. Szkolenia będą realizowane głównie w ośrodkach szkoleniowych położonych na obszarach wiejskich Podkarpacia, blisko miejsca zamieszkania uczestników szkoleń, w celu ułatwienia dostępności do udziału w kursach komputerowych dla osób, które mają ograniczone możliwości podnoszenia kompetencji kluzowych.

W wyniku udziału w ścieżce szkoleniowej UP nabędą 21 kompetencji zgodne ze standardem wymagań określonym w ramach projektu DIGCOMP w 5 obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Po zakończeniu szkoleń UP przystąpią do pięciu egzaminów prowadzonych przez jednostkę akredytowaną ECDL. Rezultat projektu: Założono, iż ok. 90% UP tj. 153 osoby (90 K/63 M) w wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminów uzyska certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP wydawane przez PTI, które potwierdzą nabycie kwalifikacji związanych z podstawową obsługą komputera.

Wartość projektu : 376 625,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2018

Realizator: KONSTAT SP. Z O. O.

Kontakt:

Kokotów 741
32-002 Kokotów

e-mail:biuro@konstat.net

Tel/fax:. 012 626 20 14

Strona: przejdź

Pasaż finansowy