bezpłatne szkolenia

Nowa szansa na rynku pracy

CEL GŁÓWNY: podwyższony poziom aktywności społeczno-zawodowej min.80% z 25os.(15K/10M)- podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;poprzez realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej,zakładającego indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno – zawodowe służące odnalezieniu się na rynku pracy WL do końca XII 2018r.

Grupa docelowa: osoby (25UP w tym 15K w wieku aktywności zawodowej) wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego(zam.w gminie Tyszowce), w tym w szczególności: a) osoby pozostające bez zatrudnienia, b) osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, c) osoby o niskich kwalifikacjach, d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym, f) osoby bezdomne Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 50% uczestników korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.Wsparcie jest kierowane do osób niezarejestrowanych w PUP, które korzystają z pomocy społecznej(20UP) lub osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy(5UP)

Główne zadania: -IPD -PAI -wsparcie psychologiczne -wsparcie szkoleniowe -staże -pośrednictwo pracy

Rezultaty: – Wskaźnik efekt.społeczno-zatrud.w odniesieniu do os.zagr.ubóstwem lub wykluczeniem społecznym–osiągnięcie na poziomie co najmniej 56%,w tym wskaźnika efekt.zatrud.na poziomie co najmniej 22%

Wartość projektu : 644 225,00 zł

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.12.2019

Realizator: GMINA TYSZOWCE/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYSZOWCACH

Kontakt:

ul Kościelna 25A, 

22-630 Tyszowce (MOPS)

tel. 84 66-19-346

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *