dotacje unijne

Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników

Projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do MMŚP oraz ich pracowników i obejmuje rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby.

Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie MMSP mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę) z obszaru województwa dolnośląskiego:

  • mikroprzedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR
  • małe przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR
  • średnie przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

Zakres wsparcia:

  • finansowanie usług rozwojowych realizowane przez przedsiębiorstwo będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą. Poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika nie może przekroczyć 5 tys. zł, natomiast wartość dofinansowania dla jednej umowy o przyznanie wsparcia wynosi średnio 25 tys. zł.Wartość dofinansowania usługi rozwojowej wynosi:
    • 50% – wartość podstawowa

Wartość projektu : 43 524 945,59 zł

Okres realizacji: do 31.07.2019 roku.

Realizator:

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A. – LIDER PROJEKT w partnerstwie z:
DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.
KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A.
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.

Kontakt:

BIURO LIDERA W LEGNICY
Rataja 26, 59-220 Legnica
tel. 76 862 27 77 wewn. 100, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu
BIURO LIDERA W GŁOGOWIE
Budowlanych 6A, 67-200 Głogów
tel. 76 835 68 91, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *