Archiwa tagu: łódzkie

Program JEREMIE 2

Program JEREMIE 2

Program JEREMIE 2  jest kontynuacją wdrażanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego inicjatywy JEREMIE, realizowanej w ramach RPO na lata 2007-2013.

Dotyczy:

 1. Województwa Łódzkiego
 2. Województwa Mazowieckiego
 3. Województwa Zachodniopomorskiego
 4. Województwa Wielkopolskiego

Zakres:

zarządzanie funduszem funduszy i wdrażanie instrumentów finansowych (preferencyjnych pożyczek obrotowych i inwestycyjnych)

 1. Tytuł projektu: Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego

Wartość umowy 671,6 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 570,9 mln zł
 • wkład krajowy:  100,7 mln zł

Termin realizacji: od listopada 2016 roku do grudnia 2023 roku r.

Wsparcie przeznaczone będzie na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3 – Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.2 – Instrumenty finansowe dla MŚP nr RPLD.02.03.02-10-0001/16-00
 • Osi priorytetowej IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 – Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.3 – Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych nr RPLD.04.02.03-10-0001/16-00
 • Osi priorytetowej VIII – Zatrudnienie, Działanie VIII.3 – Wsparcie Przedsiębiorczości – Poddziałanie VIII.3.2 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych nr RPLD.08.03.02-10-0001/16-00.

2. Tytuł projektu: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+

Wartość umowy 607 976 470,59 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 516,78  mln zł,
 • wkład własny Pośredników Finansowych określony na 91,2 mln zł

Termin realizacji: od października 2016 r. do grudnia 2023 r.

3. Tytuł projektu: Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie2

Wartość umowy 468 225 094,11 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 398,00 mln zł
 • wkład krajowy: 70,2 mln zł

Termin realizacji umowy: od października 2016 r. do grudnia 2023 r.

Wsparcie przeznaczone będzie na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

 • Osi priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie – Działanie 1.9 – pn. Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;
 • Osi priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie – Działanie 1.17 – pn. Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;
 • Osi priorytetowej VI Rynek pracy – Działanie 6.4 – pn. Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

4. Tytuł Projektu: Instrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP

Wartość umowy 282,17 mln zł, w tym:

 • wkład UE: 225,74 mln zł
 • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 56,43 mln zł

Termin realizacji umowy: od 14 czerwca 2017 roku do 30 czerwca 2023 roku

Wsparcie w ramach wdrożenia Działania 3.3 – Innowacje w MŚP, Priorytetu inwestycyjnego (PI 3c) –Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług służyć ma przede wszystkim zwiększeniu zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP w województwie mazowieckim.