bezpłatne szkolenia

Zacznij od siebie

CEL GŁÓWNY: Trwałe wejście na rynek pracy 70os, 34K,36M pozostaj bez pr w tym 56 os bezrobotnych 27K,29M oraz biernych zawod 14os, 7K,7M poprzez zastosowanie wysokiej jakości programów aktywizacji zawodowej tj. pośrednictwo pracy, staże zawod,szkolenia zawod w okresie 01.02.2017-31.12.2017

WSKAŹNIKI Spełn. zał. RPO W: – w zakr. efektywności zatrudn w zakr.: Os. w wieku 50lat i więcej 33% ?kobiet 39% ?ON-min.33% ?os. dług. bezrob.-min.30% ?os. z niskimi kwal.-min.38% ?os nie kwalif. Się do żadnej z ww.gr-45% – w zakr wsk rezultatu: Liczba os pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu-42 Liczba os, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-56 Liczba os pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu-6 -w zakr wsk produktu: Liczba os bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie-56 Liczba os długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem-34 Liczba os biernych zawod objętych wsparciem-12 Liczba os ON objętych wsparciem-36 Liczba os w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem-25 Liczba os o niskich kwalif objętych wsparciem-7 Liczba osób odchodz z rolnictwa objętych wsparciem-9

OFEROWANE WSPARCIE: Wsparcie w projekcie jest:  zindywid – dopas. do potrzeb,możliwości i oczekiwań uczestn.  kompleksowe – w ramach projektu przewiduje się realizację zadań tj. opracowanie i aktualizacja IPD,szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy.

Grupa Docelowa: Projekt skierowany jest do 70os,34K,36M osób w wieku 30 lat i więcej z woj.lubelskiego (w rozumieniu KC): – bezrobot oraz biern zawod należące co najm do jednej z nast. gr: os. w wieku 50 lat i więcej;K;os. niepełn;os. długotrw bezrobotne;os. o niskich kwalif – rolników i członków ich rodzin zarejstrowani w PUP/MUP jako os. bezrobotne należące do co najmniej jednej z nast. grup:os. w wieku 50 lat i więcej;os, długotr bezrob;K:os.niepełn;os. o niskich kwalif. Prowadzący indywidulanie gosp rolne do wielkości 2 ha przel

Wartość projektu: 976 293,75 zł

Okres realizacji: od 1.09.2017 do 31.07.2018

Realizator: CENTRUM EDUKACYJNE TECHNIK SP. Z O. O.
Kontakt:

tel.: 535 379 154

mail: grzegorz.jaskiewicz@technik.slupsk.p

Strona: przejdź

Pasaż finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *