Archiwum kategorii: woj. łódzkie

Mama w pracy

Projekt „Mama w pracy” realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Grupa docelowa: 100 kobiet, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • ukończyły 18 rok życia
 • posiadają  miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego, zgodnie  z art. 25 Kodeksu Cywilnego;
 • sprawują opiekę nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do  lat 3 ( bycie rodzicem lub opiekunem prawnym);
 • nie wykonują pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem, tj.:

– pozostają bez zatrudnienia lub

– przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym

Zakres wsparcia:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla 40 kobiet w wymiarze 3 godzin dla 1 osoby, którego celem jest m.in. analiza predyspozycji  zawodowych uczestniczek i zalecenia, co do potrzeby szkoleń i wyboru ich rodzaju;
 • grupowe poradnictwo zawodowe – przeprowadzone w formie warsztatów dla  40 kobiet, w grupach 10-osobowych, w wymiarze 10 godzin/grupę ( 2 dni x 5 godzin)  z zakresu m.in. oceny sytuacji na rynku pracy oraz potencjału i kwalifikacji uczestniczek w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy;
 • grupowe wsparcie psychologiczne – przeprowadzone w formie warsztatów dla  40 kobiet, w grupach 10-osobowych, w wymiarze 15 godzin/grupę (3 dni x 5 godzin), którego celem jest poprawa kondycji psychologicznej uczestniczek  w związku ze zmianą ich sytuacji życiowo-zawodowej;
 • szkolenia zawodowe zgodne z predyspozycjami uczestniczek i zapotrzebowaniem rynku pracy dla 30 uczestniczek projektu;
 • płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy dla 20 uczestniczek projektu  (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe w wysokości 1600 zł netto/m-c, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz  pokrywane ubezpieczenie NNW);
 • pośrednictwo pracy – m.in.: pomoc w znalezieniu oferty pracy i opracowaniu dokumentów aplikacyjnych;
 • pozainstytucjonalna  forma opieki nad dzieckiem do lat 3 w postaci niani – założono wypłatę wynagrodzenia niani dla 60 uczestniczek projektu przez okres ok. 6 miesięcy.

Wartość projektu: xxx zł

Okres realizacji: od 01.03.2017r.

RealizatorFundacja Inkubator

Kontakt:

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel: (42) 637 01 78

tel. 609 466 688.

Strona projektu: przejdź

Zarządzaj projektami z certyfikatem IPMA

Projekt „Zarządzaj projektami z certyfikatem IPMA” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Priorytet: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności  Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie: XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Grupa docelowa: 156 osób (90 kobiet i 66 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, które w momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych spełniają następujące warunki:
• wiek: 18-64 lata
• zamieszkanie (wg Kodeksu Cywilnego) w województwie łódzkim,
• wykształcenie co najmniej średnie
• zgłaszające z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych

Zakres wsparcia:

 • szkolenia z zakresu zarządzania projektami, każde w wymiarze 120 godzin (osiem, dwudniowych zjazdów. Zajęcia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym, przeprowadzanym przez IPMA Polska, uprawniającym do otrzymania certyfikatu IPMA – poziom D.
  Szkolenia przeprowadzone przez Akredytowanych Trenerów IPMA Polska (ATI).

Wartość projektu: xxx  zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 r. do 31.05.2018 r.

Realizator: Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA

Kontakt:

ul. Narutowicza 34
90-135 Łódź

tel.: 731 049 660
e-mail: ipma.via@gmail.com

Strona projektu: przejdź

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

Projekt „AKTYWNI NA RYNKU PRACY” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, działania VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 r.ż.

Grupa docelowa: x osób bezrobotnych (chętnych do podjęcia zatrudnienia) zarejestrowanych lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 30-64 lata, z wykształceniem poniżej wyższego (tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) oraz zamieszkałych na terenie jednego z powiatów:

 • brzeziński
 • pabianicki
 • zgierski
 • łódzki wschodni
 • m. Łódź

Zakres wsparcia:

 • szkolenie zawodowe (np. księgowość i kadry i płace, grafik komputerowy, pracownik biurowy, opiekun osób starszych itp.), stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu
 • staż zawodowy  (3-miesięczny) z wynagrodzeniem 1850 zł netto
 • poradnictwo zawodowe 8h
 • pośrednictwo pracy 9h

Wartość projektu: xxx  zł

Okres realizacji: od 01.02.2017 do 31.05.2018

Realizator: Centrum Edukacji CEIRON

Kontakt:

Strona projektu: przejdź

Aktywni bo pracujący

Projekt „Aktywni bo pracujący” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, działania VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 r.ż.

 

Grupa docelowa: x osób, które pozostają bez pracy na terenie województwa łódzkiego w następujących powiatach: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, poddębicki, radomszczański, tomaszowski, zduńskowolski, zgierski.

 

Zakres wsparcia:

 

 

Wartość projektu: 997 437,00  zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 30.09.2017

Realizator: Lubelska Szkoła Biznesu

 

Kontakt:

e-mail:akademiaaktywnosci@okcjo.com.pl
tel.: +48 519 358 508

 

Strona projektu: przejdź

Akademia aktywności

Projekt „Akademia aktywności” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, działania VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 r.ż.

 

Grupa docelowa: 120 osób (72K i 48M) po 29 roku życia pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. wyłącznie osób o niskich kwalifikacjach, w szczególności po 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, kobiet oraz osób długotrwale bezrobotnych z obszaru województwa łódzkiego

 

Zakres wsparcia:

• Identyfikacja potrzeb każdego Uczestnika Projektu poprzez diagnozowanie i określenie możliwości doskonalenia zawodowego. Wsparcie zakłada opracowanie lub aktualizację IPD dla 120 osób. Identyfikacja potrzeb odbywa się w wymiarze 6 h w formie 3 spotkań po 2 h, średnio 2 razy w tygodniu w formie indywidualnej.

• Pośrednictwo pracy dla 120 osób, które będzie realizowane w ostatnim miesiącu odbywania stażu zawodowego i po jego zakończeniu. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma 4 oferty pracy i będzie uczestniczył w min.2 rozmowach kwalifikacyjnych. Pośrednictwo pracy obejmuje minimum 5 h w formie 1 spotkania trwającego 2 h, natomiast kolejne spotkania będą uzależnione od potrzeb na dalszym etapie uczestnictwa w projekcie.

• Szkolenia i nabycie kwalifikacji zawodowych lub podniesieniu kompetencji dla 120 osób. Wymiar szkoleń to średnio 80 h w postaci 13 spotkań x 6 – 7h, średnio 4 razy w tygodniu. Szkolenia są ukierunkowane na rozwój usług senioralnych w zakresie – Opiekun/ka osób starszych, Masażysta/ka, Animator/ka czasu wolnego, Teleopiekun/ka. Za udział w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu dla części Uczestników Projektu (20%).

• Staże zawodowe dla wszystkich uczestników projektu trwające 3 miesiące (maksymalnie 8h/dzień i 40h/tydzień, dla osób niepełnosprawnych 7h/dzień i 35 h/tydzień). Za udział w stażu przysługuje stypendium stażowe.

 

Wartość projektu: 1 383 436,80  zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 30.11.2017

Realizator: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.

 

Kontakt:

e-mail:akademiaaktywnosci@okcjo.com.pl
tel.: +48 519 358 508

 

Strona projektu: przejdź