Bezpłatne szkolenia unijne

Czas na aktywność!

Projekt „ Czas na aktywność!” realizowany w ramach realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.2 „Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo”.

Grupa docelowa: 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) biernych zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), w wieku 30 lat lub więcej (od dnia 30 urodzin), z obszaru województwa mazowieckiego (uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osób powyżej 50 roku życia (od dnia 50 urodzin),
 • osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie średnim lub zasadniczym zawodowym),
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami.

Zakres wsparcia:

 1. szczegółowa analiza potrzeb i sytuacji zawodowej

wsparcie w ilości 4 godzin (2 spotkania x 2 godziny, w tym:

1 spotkanie x 2 godziny służące przeprowadzeniu analizy sytuacji zawodowej UP oraz opracowaniu/aktualizacji Indywidualnego Planu Działania,

1 spotkanie x 2 godziny służące przeprowadzeniu badania psychologicznego);

 • zwrot kosztów dojazdu;
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi do lat 7 lub osobą zależną (dla 30% UP);
 1. pośrednictwo pracy
 • wsparcie w ilości 8 godzin (4 spotkania z pośrednikiem pracy x 2 godziny);
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi do lat 7 lub osobą zależną (dla 30% UP);
 1. 120-godzinne szkolenie zawodowe wraz z egzaminem zewnętrznym oraz możliwością uzyskania uznanego na rynku certyfikatu – szkolenie zawodowe dotyczyć będzie wyłącznie zawodów/ branż z sektora białej lub zielonej gospodarki;
 • w ramach wsparcia zostanie utworzone maksymalnie 6 grup szkoleniowych średnio 10 osobowych;
 • decyzję o wyborze szkolenia UP podejmą po konsultacji z doradcą zawodowym, przy uwzględnieniu celów edukacyjnych i zawodowych sformułowanych w Indywidualnym Planie Działania;
 • każde szkolenie zostało przewidziane na 120 godzin zajęć (20 spotkań x 6 godzin, spotkania średnio 4 x w tygodniu, łącznie 5 tygodni);
 • zaplanowana tematy szkoleń: Robotnik oczyszczania miasta, Opiekun osoby starszej i/lub niepełnosprawnej, Monter urządzeń energii odnawialnej;
 • catering podczas szkoleń zawodowych;
 • bezpłatne materiały szkoleniowe;
 • profesjonalna kadra trenerska;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • egzamin zewnętrzny oraz możliwość uzyskania uznanego na rynku certyfikatu;
 • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi do lat 7 lub osobą zależną (dla 30% UP);
 1. 3-miesięczny płatnego stażu
 • 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie; a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • badanie lekarskie;
 • ubezpieczenie NNW;
 • stypendium stażowe;
 • zwrot kosztów dojazdu na staż;
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi do lat 7 lub osobą zależną (dla 30% UP);
 • opiekun stażysty ze strony pracodawcy (któremu przysługuje wynagrodzenie).

Wartość projektu : 1 057 529,34 zł

Okres realizacji: od 01.01.2017 do 31.12.2017

Realizator: PLUSK POLSKA Sp. z o.o. sp. k.

Kontakt:

Biuro projektu

ul. 1905 Roku 21

26-600 Radom

Tel.: 535-013-601

e-mail: biuro.radom@plusk24.pl

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *