Bezpłatne szkolenia unijne

Power of NEET

Projekt „Power of NEET” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Grupa docelowa: 108 osób w wieku 15–29 lat, należących do grupy NEET, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) – weryfikacji podlega fakt, czy osoba w okresie ostatnich 4 tygodni uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych,
 • zamieszkują (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) na terenie województwa lubelskiego.

 

Zakres wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże oraz wsparcie psychologa.

Wsparcie dodatkowe:

 • komplet materiałów piśmienniczych (notes, długopis)
 • materiały szkoleniowe w formie skryptu
 • podręcznik dotyczący wybranej ścieżki szkoleniowej
 • ubrania ochronne w ramach szkolenia „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” i „Kucharz”
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie w trakcie szkoleń
 • stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł brutto za godzinę szkolenia
 • stypendium stażowe w wysokości 997,40 brutto miesięcznie
 • badania lekarskie, szkolenia BHP i ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie

 

Wartość projektu: 1 095 467,32  zł

 

Okres realizacji: od 1.01.2017 do 31.03.2018

 

Realizator: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

 

Kontakt:

ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin

tel./faks 81 442 08 09

szkolenia.lublin@kursor.edu.pl

 

Strona projektu: przejdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *